Advertising


Vanya Popova 
Marketing Manager

Mobile: 0882 028 882

E-mail: popova@varnamall.bg